Aktivačné práce

V roku 2015 vykonáva v obci Vydrník aktivačnú činnosť 44 UoZ evidovaných na ÚPSVaR v Poprade. Ich  hlavnou úlohou je udržiavať poriadok a čistotu v obci a udržiavať verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Povinnosť odpracovať  32 hodín mesačne majú od 1.7.2014, tí občania, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi. V našej obci ich činnosť riadia štyria koordinátori a občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi sa starajú prevažne o čistotu v rómskej osade a udržiavajú aj miestne komunikácie.

Upozorňujeme občanov obce že pracovníci vykonávajúci AČ nie sú povinní likvidovať skládky , ktoré občania vytvárajú pri čističke na začiatku obce, za cintorínom a pod. Odpad zo záhrad, si každý môže zlikvidovať sám napr,. vytvorením kompostoviska.

AČ