Entries by Martin Schmol

,

Oznámenie o stavebnom povolení – miestna komunikácia

Stavebník:  Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55 podal  na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník, objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v katastrálnom území  Vydrník. Celé znenie povolenia si […]

,

Štátna potravinová a veterinárna správa

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná, podľa $ 8 Zákona č. 39/2007 Z.z. a veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO (afrického moru ošípaných) tak v domácich chovoch ošípaných (k 24.09.2019 11 prípadov), ako aj v populácii diviakov […]