Archív rubriky: Obecný úrad

Prístupnosť

Webové sídlo obce Vydrník www.vydrnik.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 27.09.2017 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod. s týmto programom : 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa  3.  Správa

Otváracie hodiny zberného dvora – Brantner s.r.o. Poprad

Vážení občania, kliknutím na nasledovný odkaz si môžete  v prípade potreby zistiť otváracie hodiny Zberného dvora Brantner s.r.o. Poprad. otvar-_hodiny_brantner

Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2017

Tu si môžete pozrieť kalendár separovaného zberu na rok 2017 kalendar_triedeneho_odpadu_2017

Obecný úrad – úradné hodiny

referát samosprávy obce

deň dopoludnia popoludní Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Piatok 8:00 – 13:00 — Referent samosprávy obce: Mgr.

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o pripojenie sa na verejný vodovod  kliknite sem : Žiadosť – voda V prípade, že žiadate povolenie o výrub drevín kliknite sem :  ziadost-vyrub-drevin Ak si žiadate od obce dotáciu na činnosť občianskeho združenia, organizácie a pod, vzor žiadosti

Zverejňované dokumenty

Zverejňované dokumenty sú k nahliadnutiu na Obecnom portáli obce Vydrník na adrese http://vydrnik.obecny-portal.sk

Obecný úrad Vydrník

budova obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a