Archív rubriky: Obecný úrad

Obecný úrad Vydrník

budova obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a