Archív rubriky: Vývesná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Vydrník zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie. Viac sa dozviete tu :Oznámenie o začatí

Stavebné povolenie

Povolenie stavby “Vydrník- Zriadenie trafostanice a úprava NN siete pri ŽSR” Stav_povol

Verejná vyhláška-rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec  Vydrník, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Voda štand.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o

Oznam pre občanov

Na základe listu Východoslovenskej distribučnej a.s. Obec Vydrník oznamuje svojim občanom, že dňa 22.8.2017 bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie v čase od 8:00 hod do 12:30 hod, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.  Ak máte

Európsky deň 112 v Poprade

Dňa 10. 2. 2017, t. j. v piatok, od 09:00 do 13:00 h Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia z poverenia Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky organizuje pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Obchodnom centre MAX v Poprade

Pozvánka na prvý vianočný jarmok

  Ak chcete svojim blízkym darovať netradičný darček, skúste navštíviť prvý vianočný jarmok vo Vydrníku alebo príďte len tak , vychutnať si vianočnú atmosféru. Viac sa dozviete, ak kliknete na nasledovný odkaz : kopia-pozvanka-na-jarmok-2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

pozvanka-na-oz

Voľby do NR SR 2016

V sobotu o 22:00 hod sa zavreli dvere volebnej miestnosti aj v našej obci.  Voľby  prebiehali bez problémov. Voliči prichádzali k volebnej urne priebežne.A ako sme volili v našej obci sa môžete dozvedieť :    výsledok volieb 2016 (1)

Oznam pre občanov obce

Obecný úrad vo Vydrníku  oznamuje občanom obce, že Velička spol. s.r.o. Poprad – veľkoobchod a maloobchod – výroba čerstvých pekárenských a cukrárenských výrobkov a koláčov, bude v našej obci predávať svoje výrobky, každý pondelok a stredu v čase od 8:30