Archív rubriky: Obecný kontrolór

Oznam OZ – voľba kontrolora

kontrolor

Obecný kontrolór

20180228_113223

Obecným kontrolorom je Ing.Vladimír Matfiak Podľa  Zákona o obecnom zriadení : a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v