Archív rubriky: Dokumenty

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021 Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Projekty obce a iné

Projekty obce Vydrník Úprava vodného toku v obci (1) Úprava vodného toku v obci (2) Článok publikovaný v Podtatranských novinách Úprava potoka v obci Poistka – úprava vodn.toku informacna_tabula_obnova_ms Výročné správy vyrocna_sprava_spojena_za_2011 vyrocna-sprava-spojena-za-2012-upr Výročná správa 2013 výročná_správa_spojená_za_2015   Záverečné účty

Všeobecne-záväzné nariadenia

paragraf

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Územný plán obce Vydrník

Územný plán obce Textová časť: Titulné listy Textová časť ÚP Územný plán obce Vydrník Návrh záväznej časti územného plánu Poľnohospodárska pôda – tabuľky Poľnohospodárska príloha Mapová časť: Komplexný urbanistický návrh funkčného usporiadania územia Komplexný urbanistický návrh funkčného usporiadania územia s

Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj

Voľby do orgánov samosprávy obce 2010

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY KONANÉ DŇA 27.11.2010 Počet zapísaných voličov 694 Počet zúčastnených voličov 541 = 77,95% Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 505 Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu 535 z toho Jozef