Archív rubriky: Dokumenty

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

erb obce Vydrník

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Všeobecne-záväzné nariadenia

paragraf

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Územný plán obce Vydrník

Územný plán obce Textová časť: Titulné listy Textová časť ÚP Územný plán obce Vydrník Návrh záväznej časti územného plánu Poľnohospodárska pôda – tabuľky Poľnohospodárska príloha Mapová časť: Komplexný urbanistický návrh funkčného usporiadania územia Komplexný urbanistický návrh funkčného usporiadania územia s

Projekty obce a iné

Projekty obce Vydrník Úprava vodného toku v obci (1) Úprava vodného toku v obci (2) Článok publikovaný v Podtatranských novinách Úprava potoka v obci Poistka – úprava vodn.toku informacna_tabula_obnova_ms Výročné správy vyrocna_sprava_spojena_za_2011 vyrocna-sprava-spojena-za-2012-upr Výročná správa 2013 výročná_správa_spojená_za_2015   Záverečné účty

Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj

Voľby do orgánov samosprávy obce 2010

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY KONANÉ DŇA 27.11.2010 Počet zapísaných voličov 694 Počet zúčastnených voličov 541 = 77,95% Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 505 Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu 535 z toho Jozef