Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Obec Vydrnfk, zriaďovatel‘ Základnej školy s materskou školou, Vydrnik 121 vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Vydrnik 121.

Celé znenie výzvy si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Súbor
pdf IMG_0001

Stavebník:  Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55 podal  na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník, objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v katastrálnom území  Vydrník.

Celé znenie povolenia si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná, podľa $ 8 Zákona č. 39/2007 Z.z. a veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO (afrického moru ošípaných) tak v domácich chovoch ošípaných (k 24.09.2019 11 prípadov), ako aj v populácii diviakov (k 24.09.2019 13 prípadov), žiada o súčinosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov obyvateľov v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú jeden kus ošípanej.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Dozorný výbor Spotrebného družstva Jednota vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 22. septembra 2019 na XI. ročník podujatia Dary zeme.

Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť.

Šikovné gazdinky a pekárky prineste zo sebou na ochutnanie aj koláčiky a rôzne dobroty upečené z darov zeme.  Najlepší recept bude ocenený. Podujatie sa ukončí výročnou schôdzou členov a rodinných príslušníkov Jednoty SD Vydrník, spojenou s posedením a občerstvením.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

Hlavný cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Projekt bude trvať od septembra 2019 do augusta 2021.

Nenávratný finančný príspevok: 193 501,60 EUR

Projekt je dopytovo – orientovaný.

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zároveň si môžete pozrieť oficiálny dokument priamo tu:

Obec Vydrník vás pozýva na spoločenské podujatie Deň obce Vydrník. Podujatie sa bude konať 07.09.2019 (sobota) v areáli základnej školy. Vstupenky si môžete zaobstarať v predpredaji za 3 eurá na OcÚ vo Vydrníku do 30.08.2019, takto zakúpené vstupenky zahŕňajú aj občerstvenie vo forme guľáša a nápoja.  Vstupenky sa budú predávať aj v deň konania a to za 5 eur. Vstupenka zakúpená v deň konania akcie neobsahuje občerstvenie.  

Program: 

9:00 Slávnostná sv. omša pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky v kostole sv. Šimona a Júdu

11:00 Príhovor starostu a odovzdanie ceny Starostu obce

11:30 Začiatok súťaže vo varení halušiek

13:30 Vyhodnotenie a dražba halušiek 

16:00 Vystúpenie folklórneho súboru Lomničan

17:00 Vystúpenie harmonikára

18:00 Štefan Skrúcaný 

19:30 Country trio Anton Smatana

21:30 Voľná zábava s DJ Mircom

Počas programu bude tombola. Nebudú chýbať ani atrakcie pre deti – skákaci hrad a maľovanie na tvár. Ak máte záujem vytvoriť súťažné družstvo a zapojiť sa do súťaže vo varení halušiek, nahláste svoj štvorčlenný tím na OcÚ vo Vydrníku do 30.08.2019.

Dňa 16.8. bol OZ schválený Dodatok č.1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom klube č. 3/2018.

Dodatok si môžete pozrieť tu: