Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrník č.1/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.