Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Obecný úrad vo Vydrníku oznamuje občanom, že  stránkové hodiny stavebného úradu budú od 2.6.2020 v zmenenom čase a to UTOROK od 8:00 – 12:00 hod. 

Informácia pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Spišská Nová Ves do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente s prílohami je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Aj z našej farnosti boli zaslané milodary na misie v Bolívii za obdobie od 08.06.2019 do 23.03.2020. Informácie o tom na čo boli použité si môžete prečítať v nasledujúcom článku.