Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Rozhodnutie o umiestnení stavby   „Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník“

 

Súbor
pdf Scan

Obec Vydrník vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Podmienky výberového konania si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

Obec Vydrník Vás srdečne pozýva na Vydrnícky vianočný jarmok.

Súbor
pdf POZVÁNKA 3

Obec Vydrník, zriaďovatel‘ Základnej školy s materskou školou, Vydrnik 121 vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Vydrnik 121.

Celé znenie výzvy si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Súbor
pdf IMG_0001

Stavebník:  Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55 podal  na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník, objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v katastrálnom území  Vydrník.

Celé znenie povolenia si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná, podľa $ 8 Zákona č. 39/2007 Z.z. a veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO (afrického moru ošípaných) tak v domácich chovoch ošípaných (k 24.09.2019 11 prípadov), ako aj v populácii diviakov (k 24.09.2019 13 prípadov), žiada o súčinosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov obyvateľov v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú jeden kus ošípanej.