Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

RKFÚ vo Vydrníku dáva do pozornosti, že je možnosť  sledovať slávenie sv.omše z nášho kostola a to :

v nedeľu 29.11.2020 o 10:00 hod. na tomto linku:

Svätú omšu si môžete pozrieť cez telefón, počítač či tablet, ktorý má pripojenie na internet.

Alebo jednoducho zadajte na youtube vyhľadávači „Vydrník svätá omša “

 

 

 

Opätovné oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a stanovenie lehoty pre uplatnenie námietok účastníkov konania na stavbu: „Rodinný dom – novostavba“

Ján Žiga, Vydrník č.22

 

 

Oznámenie o voľných pracovných miestach v ZŠ s MŠ vo Vydrníku

Kategórie voľných pracovných miest:

  • ekonóm školy
  • rodičovský asistent
  • pedagogický asistent

požiadavky na dané pozície si môžete pozrieť v priložených prílohách

Na sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu v skorých ranných hodinách zakončil svoju životnú púť náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka v 68. roku života, 45. roku kňazstva a 19. roku biskupskej služby.

Zomrel v nemocnici v Levoči kde ho prijali v sobotu so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili.

Pozývame všetkých k tichej modlitbe za pastiera našej diecézy. Nech požíva večné spoločenstvo so svojím Majstrom a Pánomi i so všetkými svätými. Nech ho Pán príjme k sebe na večnú nebeskú hostinu.

 

Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.

 

RKFÚ vo Vydrníku oznamuje, že od 15.októbra až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí.  Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie.

Preto na sv. omšu môžu prichádzať iba 4 laici. Dnes a zajtra nech sa sv.omše  zúčastnia štyria členovia z rodín za ktorých sa bude slúžiť úmysel podľa plánovaného rozpisu t.j. dnes o 17:30 za neb. Jozefa Bobka ( 45.výročie smrti)  a zajtra o 17:30 za neb. Ján Bodyho.

V nedeľu sa odporúča pozerať priamy prenos sv. omše buď na TV Lux alebo inej TV, alebo počúvať slávenie omše na rádiu Lumen.

V nedeľu o 14:00 hod. popoludní sa bude v našom kostole rozdávať sv. prijímanie a zároveň bude aj možnosť nahlásiť sa na účasť  na  omšiach v obmedzenom počte.

Túto nedeľu je zároveň aj misijná nedeľa, kto má záujem prispieť na tento úmysel nech dá svoj príspevok do obálky a prinesie ho na faru kňazovi v nedeľu od 14:30 hod.

 

download-attachments container=“div“ title=““ style=“none“ display_icon=“1″]

Informácie ohľadom nových opatrení proti ochoreniu covid 19          

 

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

– Povzbudzujeme kňazov, aby – ak sa dá – ponúkli veriacim aj ďalšie/pridané sväté omše v rámci personálnych možností v jednotlivých farnostiach (predovšetkým v nedeľu napr. poobede).

– Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.

– Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom.

– Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063.

 

Kňazov zároveň prosíme, aby v jednotlivých farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať.

Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy.

S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť.

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.

Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska

 

V prílohe si môžete pozrieť  „Ďakovný list“ našej občianky, ktorej bol odovzdaný výťažok z benefičného cyklopreteku.

Súbor
pdf IMG_0001

Vakcinácia líšok proti besnote

sa uskutoční letecky v dňoch od 05.10.2020 – 26.10.2020 (posun je možný podľa vývoja počasia)

Vážení občania,

štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu druhú  sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (svetová zdravotnícka organizácia).

Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva.

Jesenná kampaň 2020 orálnej vykcinácie líšok leteckým spôsobom bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia o finančnom príspevku (grante), schvaľujúce národné programy.

Termín orálnej vakcinácie je od  05.10.2020 až do 26.10.2020 (posun je možný podľa vývoja počasia).

Letecké pokladanie bude vykonané s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km2 z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Letecká pokládka začne a bude prebiehať na celom vakcinačnom území súčasne.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod.. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich v čase vakcinácie a nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou, alebo čerstvým poranením je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať dostupným dezinfekčným prostriedkom.

Poučenie o chorobe:

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat prenosné aj na človeka.  Postihuje predovšetkým centrálny nervový systém,  v dôsledku čoho sa pozorujú zmeny správania sa, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy (ochrnutie). Besnota sa obyčajne končí úhynom zvieraťa. Z epizootologického hľadiska (podľa prameňa nákazy) sa rozlišuje:

a) sídlisková (urbánna) besnota, kde premeňom nákazy sú domáce mäsožravce (psy, mačky)

b) besnota voľne žijúcich zbierat (sylvatická – lesná), kde prameňom nákazy sú rôzne druhy voľne žijúcich mäsožravcov (prípadne netopierov)

c) tzv. zmiešaná forma besnoty.

V súčasnosti v európskych podmienkach rozhodujúci význam v ekológii Rabiesvírusu (pôvodca besnoty) a v epizootológii besnoty rezervoárový druh má líška obyčajná (Vulpes – vulpes).

Vakcinačná návnada  obsahuje modifikovaný  vakcinačný kmeň besnoty pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou.   Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.

Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

 

 

 

download-attachments container=“div“ title=““ style=“none“ display_icon=“1″]