Konsekrácia oltára

V nedeľu 27. októbra 2013 boli veriaci vydrníckej farnosti vo svojom 212-ročnom chráme svedkami historickej udalosti. Spišský biskup Mons. Štefan Sečka pri svätej omši konsekroval nový oltár.

Vo Vydrníku slúžil až do júna tohto roku drevený oltár a ambón, ktorý dal zhotoviť vtedajší duchovný otec farnosti vdp. František Žolondek.  Aby však mohol byť oltár konsekrovaný,  vyžaduje sa, aby bol zhotovený z prírodného kameňa. Keď minulý rok prišiel do farnosti za farára Vdp. Jaroslav Kaník,  spolu s Hospodárskou radou farnosti sa podujali na to, aby aj vo vydrníckom Kostole  sv. Šimona a Júdu bol takýto oltár a ambón. Projekt nového oltára a ambóny aj s úpravou podlahy pripravil Marián Kohan zo Žiliny. Po následnom schválení liturgickou komisiou a Biskupským úradom v Spišskej Kapitule, výrobu oltára a ambóny a osadenie vo svätyni zabezpečila firma Eurokameň zo Spišského Podhradia v mesiacoch apríl až jún tohto roku. Pri inštalácii oltára boli do pripravenej schránky umiestnené aj relikvie svätej Aurélie, pochádzajúce z pôvodného oltára s textom S. Aurelii kandidi et inocencie – Svätej Aurélie šľachetnej nevinnosti.

Koncom augusta sa podarilo kostol zvnútra vymaľovať. Pre úplnú kompozíciu liturgického priestoru vo svätyni, boli zhotovené aj nový sedes pre kňaza a lavičky pre miništrantov.

Zdroj: stránka www.tkkbs.sk

Svätá omša, pri  ktorej bol oltár konsekrovaný sa konala o 16.00 hod.  za hojnej účasti veriacich z Vydrníka i iných obcí, veď takáto udalosť sa v živote veriacich nevyskytuje často , ako  zdôraznil vo svojim príhovore na záver sv.omše aj starosta obce Peter Slobodník.

 

Poďakovanie po posviacke oltára vo Vydrníku