,

Návrh VZN Obce Vydrník 2/2021

Návrh VZN Obce Vydrník 2/2021

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia na rok 2022 v Obci Vydrník

Tlač