Návrh VZN

Zverejňujeme návrhy VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vydrník č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník

link Návrh VZN 1-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník

Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia Obce Vydrník č 2/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole, školskom klube a výdajnej školskej jedálni

link Návrh VZN 2-2019 o určení výšky príspevku v materskej škole, školskom klube a výdajnej školskej jedálni