Obecná heraldika

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.


Heraldická komisia Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Vydrník a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

  • v červenom štíte pod zlatou, striebornými perlami zdobenou korunou skrížená strieborná, vľavošikmo položená píla so zlatými rukoväťami a vpravošikmo položená strieborná halapartňa na zlatej rukoväti.
  • vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (2/8), červenej (1/8) a žltej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka obce Vydrník

Symboly obce Vydrník sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-47/98. V prípade záujmu o vystavenie slávnostného potvrdenia o registrácii erbu (erbovej listiny) prosíme písomne kontaktovať Heraldický register SR.
Heraldický register prosí o oznámenie čísla uznesenia obecného zastupiteľstva o prijatí obecných symbolov.
PhDr. Peter Karhous, CSc., predseda heraldickej komisie MV SR, Bratislava 17.08.1998

Heraldika

Heraldika

Heraldický register Slovenskej republiky,
vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívnictva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európského kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčastnosti, uvedomujúc si,  že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu vo Vydrníku o vystavenie erbovej listiny pre obec Vydrník. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Vydrník a dňa sedemnásteho augusta roku tisíc deväťsto deväťdesiatosem ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

  • v červenom štíte pod zlatou, striebornými perlami zdobenou korunou skrížená strieborná, vľavošikmo položená píla so zlatými rukoväťami a vpravošikmo položená strieborná halapartňa na zlatej rukoväti.

Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldický register Slovenskej republiky požiadal Heraldický ateliér Imago o jej zhotovenie. Erb obce Vydrník, posúdený a odporúčený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-47/98. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Vydrník môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena medzinárodnej heraldickej akadémie dňa štvrtého novembra roku tisíc deväťsto deväťdesiatosem.

erb obce Vydrník