Obecný úrad Vydrník

budova obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:budova obecného úradu

  • zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva
  • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  • zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
  • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Kontakt: č.tel . 052/ 7887151, e – mail: obec@vydrnik.sk, fax : 052/7887153
Zverejňované dokumenty sú k nahliadnutiu na obecnom portáli obce Vydrník na adrese http://vydrnik.obecny-portal.sk.