Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu vo Vydrníku.

Viac sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovný odkaz :PVK-Oznam-o-vyhlaseni-VK obec Vydrník 16.11.2018.pdf2