Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

 

Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník

 

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

  • 1 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  18.02.2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu  vo Vydrníku.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.2.2019 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Podrobnosti o tejto ponuke si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : Oznam o vyhlásení výberového konania