Keďže naša farnosť  vo Vydrníku nemá v tomto období príjmy zo „zvončeka“, na chod farnosti  môžete prispieť na toto číslo účtu (do poznámky, prosím, uveďte „Dar pre farnosť“):

SK82 0900 0000 0000 9327 6443

Úprimné „Pán Boh zaplať“!

Tlač