Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 27.09.2017 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod. s týmto programom :
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3.  Správa o činnosti OcÚ
  4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Územno-plánovacia dokumentácia “Územný plán obce Vydrník, Zmena a doplnok č.1”-  schválenie.
 6. VZN obce Vydrník č.2/2017 o určení miesta na vylepovanie plagátov.
 7. VZN č.3/2017, ktorým sa podľa zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Vydrník mení  a dopĺňa  VZN obce Vydrník č.2/2012 o   záväzných častiach ÚP  obce Vydrník.
8. Projektová dokumentácia na opravu miestnych komunikácií
 9. Záver
 Vo Vydrníku, 21.9.2017                                                       Peter Slobodník
                                                                                                     starosta obce