Pozvánka na zasadnutie OZ vo Vydrníku

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 29.11.2017 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod s týmto programom :

  1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  3. Správa o činnosti OcÚ
  4. Kontrola uznesení
  5. VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského klubu
  6. VZN č.2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
  7. VZN č.2/2015 o určení príspevku v materskej škole a školskom klube – prejednanie
  8. Správa kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
  9. Návrhy rozpočtu obce na roky 2018-2020
  10. Záver

Vo Vydrníku, 24.11.2017                                      Peter Slobodník, starosta obce