Projekty obce

Obec Vydrník podala ešte v roku 2009 v rámci Operačného programu Životné prostredie projekt s názvom “Úprava vodného toku v obci Vydrník. Dňa 30.11.2009 prišlo z Ministerstva životného prostredia SR Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ – 95 % a z vlastných zdrojov 5%

Realizácia projektu sa začala v septembri 2010. Do konca roku 2010 má byť projekt ukončený. Správcom regulovaného úseku drobného vodného toku bude na základe nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., Obec Vydrník minimálne do roku 2019. V rámci tohto projektu bol vyregulovaný miestny potok Vydrníčanka.

V lete 2012 sa v obci začalo už aj s budovaním vodovodu. Na túto stavbu boli pridelené obci prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR.