Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 v zastúpení SUPTel, s.r.o.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_FTTH_PP_SPBY_03_Vydrník“

 

 

Tlač