Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho
roka.

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Rozpočet Obce Vydrník na rok 2011 – sumár

 

Okrem vývesnej tabule Obecného úradu, ktorá sa nachádza na chodbe pri vstupe, si rozpočet obce  môžu občania pozrieť aj tu :

rozpocet_2015_2017

rozpocet_2016_2018

rozpocet_2017_2019