Stavebné povolenie

Povolenie stavby “Vydrník- Zriadenie trafostanice a úprava NN siete pri ŽSR”

Stav_povol