Tag Archives: aktivačné práce

Aktivačné práce

V roku 2015 vykonáva v obci Vydrník aktivačnú činnosť 44 UoZ evidovaných na ÚPSVaR v Poprade. Ich  hlavnou úlohou je udržiavať poriadok a čistotu v obci a udržiavať verejné priestranstvá a miestne komunikácie. Povinnosť odpracovať  32 hodín mesačne majú od