Informácia pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Spišská Nová Ves do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente s prílohami je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Tlač