V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

územné rozhodnutie začatie chodník (1)