Oznámenie o začatí konania k vydaniu povolenia na odstránenie stavby.

Tlač