Verejná vyhláška-rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec  Vydrník, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona.

Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

 

,, Vydrník – Zriadenie trafostaníc a úprava NN siete pri ŽSR v katastrálnom území  Vydrník tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

 

Východoslovenská Distribučná a.s., Mlynská 31, Košice v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou

Viac sa môžete dozvedieť po kliknutí na nasledovné odkazy :územné rozhodnutie el pro kan

01 – Situacia