Voľby do samosprávnych orgánov 2018

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete prečítať oznámenie Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku podľa §166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a §11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.197/2018 zo dňa 12.júla 2018  o počte poslancov o rozsahu výkonu funkcie starostu obce a o počte obyvateľov.

Oznam