Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Z povinnosti vyplývajúcej z § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. zverejňujeme na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. www.minv.sk/?oso18_vzory1

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete prečítať ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí :

2018_203

Kliknutím na tento odkaz si môžete prečítať informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený :

Voľby do or.sam.obcí

Všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy miest a obcí sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Prečítať si ich môžete kliknutím na nasledovný odkaz  : https://www.minv.sk/?volby-oso2018