Vyhlásenie výberového konania

Obec Vydrník v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie Vydrník MOPS 2019