Asistované sčítanie obyvateľov začne 3. mája 2021

K poslednému dňu  mesiaca marec 2021 bolo ukončené samosčítanie  obyvateľov  na Slovensku. Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 začne asistované sčítanie (tzv. dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania) dňa 3. mája 2021. Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona teda potrvá od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021. V prípade zhoršenia pandemickej situácie môže byť asistované sčítanie 1 krát prerušené.

Občania, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sami sa sčítať počas elektronického samosčítania obyvateľov, sčítajú sa pomocou asistenta sčítania a to:

– na kontaktnom mieste – so stacionárnym asistentom sčítania, ktoré je zriadené v budove Obecného úradu vo Vydrníku, počas pracovnej doby,

 – na mieste, kde sa zdržiavajú,  s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musí občan telefonicky požiadať najskôr od prvého dňa asistovaného sčítania.

V prípade záujmu o sčítanie touto formou sa môžete nahlásiť na tel. čísle

  • obecného úradu 052 7887151, 7887152
  • na Call Centre Štatistického úradu SR02/2092 4919

 V našej obci budú pôsobiť dve sčítacie asistentky – Mgr. Lucia Barabasová a Mgr. Darina Lesnická. Každá z nich bude mať preukaz asistenta sčítania, ktorý bude obsahovať meno a priezvisko, identifikátor a evidenčné číslo preukazu.

Asistované sčítanie sa uskutoční od 3. 5. 2021 po dobu 6 týždňov. Termín môže byť prerušený v prípade zhoršenia epidemickej situácie.

 Upozornenie:

  • zákonný zástupca je povinný sčítať svoje neplnoleté dieťa/deti s jeho/ich rodným číslom,
  • zákonný zástupca je povinný sčítať občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony,
  • povinnosť sčítať sa majú aj cudzinci, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území SR.

 Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je povinnosťou každého občana s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky sčítať sa.

Pri nesplnení povinnosti sa občan dopustí správneho deliktu a môže mu byť uložená pokuta podľa §30 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona až do výšky 250 Eur.

UPOZORŇUJEME, že žiaden sčítací asistent nemôže prísť do domácností proaktívne (z vlastnej iniciatívy). Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a ihneď kontaktovať políciu. Ďalej upozorňujeme, že v prípade nariadenej karantény Covid-19 nesmiete využiť žiadnu formu asistovaného sčítania – neodkladajte ho preto na neskôr. Referenčný dátum sčítania – teda termín, ku ktorému sa budú vzťahovať všetky odpovede, je 1. január 2021.

Tlač