Názov projektu: Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu: 10/ 2019 – 06/2023

 Nenávratný finančný príspevok: 140 714,19EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Hlavná aktivita projektu:  Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Merateľné ukazovatele projektu:

  • Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácií je 748 osôb.
Tlač