,

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.

Tlač