,

Dodatok č.1 VZN Obce Vydrník č.2/2018

Dodatok č.1  VZN Obce Vydrník č.2/2018

o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Tlač