Dodatok č.3 k VZN obce Vydrník č.1/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Tlač