Názov projektu: MOPS Vydrník
Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych
dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu: september 2021 – november 2022
Nenávratný finančný príspevok: 123 137,78 EUR
Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tlač