Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022

Tlač