Obec Vydrník v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.3/2016  Dodatkom o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vydrník Dodatkom č.1 zavádza pre všetky domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten bude spočívať v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania. K tomu budú jednotlivým domácnostiam bezplatne poskytnuté zo strany Obce kvalitné plastové kompostéry a príslušné návody na jeho používanie.

Nárok na plastový kompostér bude mať každá domácnosť, ktorej zástupca (vlastník objektu) podpíše s Obcou Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra.

Domácnosť, ktorá nepodpíše protokol a nezíska tak od Obce plastový kompostér, bude povinná na vyzvanie preukázať, že svojpomocne kompostuje vo vlastnom kompostovacom zásobníku (vyhotovený z nejakého materiálu).

V domácom kompostovisku bude mať domácnosť povinnosť kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, v záhrade, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov (všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál; pestovania ovocia, zeleniny, obilnín, kvetov a byliniek; z údržby súkromnej zelene a chovu hospodárskych zvierat).

Prvé kompostéry sa budú rozdávať dnes v čase od 16:00 do 16:30 na prízemí Obecného domu v budove Jednoty. Rozmer kompostéra je 120×80 cm preto je potrebné prísť s káričkou alebo fúrikom. Ďalší výdaj komposérov sa uskutoční v stredu 11.05.2022 od 8:30 do 9:00 hod.

Veríme, že obyvateľom našej obce nie je ľahostajné životné prostredie a preto sa aktívne zapoja do domáceho kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.

Tlač