Oznam o vyhlásení VK na pozíciu TP

  • 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  19.01.2022 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu vo Vydrníku.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť  do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa.

 Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a  TP II.- NEOTVÁRAŤ“. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je : 12.01.2022.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke.

bližšie informácie v priloženej prílohe

Tlač