Oznam o zrušení VK na pozície TSP a TP,

ktoré sa malo uskutoční dňa 16.03.2022 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného
úradu vo Vydrníku z dôvodu, že na dané pozície sa neprihlásil žiaden uchádzač.

Tlač