,

Oznámenie o stavebnom povolení – miestna komunikácia

Stavebník:  Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55 podal  na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník, objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v katastrálnom území  Vydrník.

Celé znenie povolenia si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Tlač