Územnoplánovacia dokumentácia
“Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1”

Oznámenie o strategickom dokumente
podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tlač