Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Tlač