Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Vydrník, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia  §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Vydrník a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán obce Vydrník, Zmena a doplnok č. 2

(ďalej “Návrh”)

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Vydrník na verejné nahliadnutie po dobu

od 25.08.2022 do 26.09.2022.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.vydrník.sk.

a to kliknutím na priložený link

Zmena 2022_3 – OneDrive (live.com)

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Vydrník, Vydrník č. 55, 059 14 Vydrník do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do

26.09.2022.

Ing. arch. Pavel Bugár

odborne spôsobilý pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Mgr. Jozef Bizoň

starosta obce Vydrník

Zverejnené dňa     25.08.2022

Tlač