Oznámenie prerokovania

Návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Vydrník , ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Vydrník a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

oznamuje
prerokovanie návrhu upravenej územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán obce Vydrník, Zmena a doplnok č.2
(ďalej  “Návrh”)

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Vydrník na verejné nahliadnutie po dobu od 22.05.2023 do  22.06.2023

Do Návrhu možno tiež nahliadnúť na webovej stránke www.vydrnik.sk  link: https://1drv.ms/u/s!AgoUzvXci35Jh_QLqSdRYwDmDvqhcw?e=oPDywU

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu a Obecný úrad Vydrník, Vydrník č.55, 059 14 Vydrník do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 22.júna 2023. 

Ing. arch. Pavel Bugár                                                                                  Maroš Kroščen
odborne spôsob. pre obstarávanie                                                             starosta obce
ÚP podkladov a ÚP dokumentácie

Zverejnené dňa: 22.05.2023

Tlač