Vážení občania,

každých desať rokov sa vykonáva na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Počnúc týmto rokom, podľa zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, začína prebiehať zbieranie údajov pre štatistické zisťovanie realizované vo verejnom záujme Štatistickým úradom SR v úzkej spolupráci s obcami a mestami, po prvýkrát v histórii sa bude SOBD 2021 realizovať ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využijú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov.

Sčítanie je rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape od 01.06.2020 do 12.02.2021 bude prebiehať elektronické sčítanie domov a bytov a v druhej etape do 15.2.  do 31.03.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov.

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, nachádzajúce sa na území SR.

Obec podľa § 27 ods.2 tohto zákona, na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania. V priloženom dotazníku prosíme vyplniť všetky otázky týkajúce sa stavby Vášho rodinného domu, príp. bytov nachádzajúcich sa v ňom. Vyplnený dotazník prosíme vrátiť do podateľne obecného úradu alebo do schránky, umiestnenej na budove obecného úradu alebo na mail obec@vydrnik.sk do 16. augusta 2020. Údaje budú použité na aktualizáciu elektronického sčítacieho formulára. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom vyplnenia odpovedí na jednotlivé otázky je možné obrátiť sa telefonicky alebo osobne na Obecný úrad vo Vydrníku. Poverenou a kontaktnou osobou pre sčítanie domov a bytov je Darina Lesnická tel. 052/ 788 71 52.

Vopred Vám chcem poďakovať za neodkladné poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní aktuálnych informácií týkajúcich sa SOBD 2021 v našej obci, ktoré budú podkladom sumarizačných štatistických údajov o obci Vydrník.

Vo Vydrníku dňa 10.07.2020                                            Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce

Tlač