OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obec Vydrník v súlade s §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov upozorňuje občana:

Denisa Ondrášová, bytom Vydrník

 

že mu má byť doručená písomnosť.

Zásielka bude uložená na Pošte Sp. Štiavnik do 10.06.2023 . Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, ohlasovňa pobytu v stránkových dňoch a hodinách.

Vyvesené: 24.05.2023 – 10.06.2023

Zvesené dňa:

Tlač