,

Verejná vyhláška

Výzva na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a prerušenie konania – verejná vyhláška

                                                          R O Z H O D N U T I E

Stavebník: Obec Vydrník so sídlom Vydrník č. 55, 059 14 Spišský Štiavnik v zastúpení firmou WAMA – Ing. Jozef Marcinko so sídlom Mládeže 2347/1 058 01 Poprad, podal dňa 24.01.2022 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebnú úpravu dokončenej stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník“.

Pretože predložené doklady a stanoviská nestačia na riadne posúdenie žiadosti z hľadiska záujmov sledovaných v tomto stavebnom konaní
                                                         v y z ý v a m e    V á s
v súlade s ust. §-u 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, aby ste do 30 dní od doručenia,

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej prílohe

Tlač