,

Verejná vyhláška

Oznámenie o podanej námietke – verejná vyhláška

Dňa 15.03.2022 Tomáš Gallovič bytom Sv. Anny 288/11, 065 03 Podolínec v zákonom stanovej 1ehote si uplatnil námietku k začatiu stavebného konania číslo: R241/2022/Má-ozn. (R2022/60) zo dňa 01.03.2022 s týmto znením:

Na základe Vášho listu č. R241/2022/Má-ozn. (R2022/60) – Oznámenie o začatí stavebného konania – „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník“ ako účastník konania vznášam námietku k plánovanému spôsobu využívania miestnej komunikácie, ako jednosmerná cesta pre všetky typy dopravy /aj nákladnej/. Došlo by k zásahu do súkromia a kvality využívania  našich nehnuteľnosti. Už v minulosti bola táto cesta využívaná ako čisto účelová na prístup k nehnuteľnostiam   na ulici. Žiadam zachovať funkciu cesty ako miestnu účelovú na prístup k nehnuteľnostiam a so zákazom prejazdu.

Zároveň nesúhlasím s takto plánovanou rekonštrukciou – v časti nosnosť plánovanej cesty pre prejazd nákladných vozidiel.  Nakoľko by pri takejto náročnej výstavbe a zhutňovaniu podložia mohlo dôjsť k narušeniu statiky domov č. 93 a 188. Tieto rizika je nutné zadokumentovať a posúdiť statikom.

Ako majiteľ priľahlého pozemku odmietam odpredať časť potrebnú na danú stavbu, ak nebudú akceptované moje námietky. S pozdravom Tomáš Gallovič – nečítateľný podpis.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej prílohe

Tlač