,

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania
 a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, dňa 19.01.2022 podal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu dráhy:
„Implementácia GSM-R do siete Železníc Slovenskej republiky,
úsek Varín – Košice“

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej prílohe

Tlač